OK
شرکت فنی مهندسی دهکده سبز پوش
  • info@dsp-co.com
  • کرج، خیابان درختی، شماره269، طبقه1 واحد3و2و1پروژه ها

پروژه شهر بوشهر


شهرداری بوشهر
شرکت دهکده سبزپوش ( مدیریت پسماند ، پیمانکار فضای سبز)

»»            شماره قرارداد: 2942
»»            تاریخ عقد قرارداد: 94/02/15
»»            نام کارفرما: شهرداری بندر بوشهر
»»            موضوع قرارداد: جمع آوری زباله و ضایعات و تنظیف معابر و لایروبی و شستشوی کانالها ( مدیریت پسماند )
»»            مدت قرارداد: 28ماه
»»            تاریخ شروع پروژه: 94/02/17
»»            تاریخ پایان پروژه: 96/06/17