OK
شرکت فنی مهندسی دهکده سبز پوش
  • info@dsp-co.com
  • کرج، خیابان درختی، شماره269، طبقه1 واحد3و2و1مقالات

مدیریت پسماند

 

شرکت دهکده سبزپوش ( مدیریت پسماند ، پیمانکار فضای سبز)

فضاي سبز و نقش آن در توسعه پايدار :
محيط زيست انسان¬ها مجموعه¬اي است از روابط متقابل بين انسان¬ها با محيط اطراف خود كه تعادل بيولوژيك را سبب مي¬شود و چگونگي برقراري اين رابطه و تأثيرپذيري خصوصيات اكوسيستم¬ها در كيفيت زندگي انسان¬ها و سلامت رواني آنها تأثير دارد. بحث فضاي سبز شهري(مدیریت پسماند-پیمانکار فضای سبز) و چگونگي تأثير گذاري آن بر پايداري شهر باعث اهميت اين بخش از فضاي شهري مي¬ شود به خصوص در شهرهاي ناپايدار و نامتعادل كه امروزه وجود دارد. شكل زير به عنوان يك مدل مفهومي براي چگونگي تأثير گذاري فضاهاي سبز شهري(مدیریت پسماند-پیمانکار فضای سبز) در پايداري شهر و سرانجام در توسعه پايدار مي باشد و بيانگر اين است كه توزيع و پراكنش فضاهاي سبز شهري بايد به گونه¬اي بهينه و مطلوب باشد تا داراي بازدهي اكولوژيكي (محيطي، اقتصادي، اجتماعي، روحي و رواني) براي شهروندان باشد و زمينه ساز شرايط اكولوژيكي مطلوب براي شهرها باشد.

شرکت دهکده سبز پوش با ایجاد پارک های شهری ، گل کاری ، درخت کاری در سطح شهر سعی در بالا بردن کیفیت زندگی شهری و نیل به توسعه پایدار دارند .