OK
شرکت فنی مهندسی دهکده سبز پوش
  • info@dsp-co.com
  • کرج، خیابان درختی، شماره269، طبقه1 واحد3و2و1مقالات

استحصال انرژی از پسماند

 


شرکت دهکده سبزپوش ( مدیریت پسماند ، پیمانکار فضای سبز)

سامانه ی ریجکت سوز

به عنوان بخش مهمی از مدیریت پسماند شهری و با افزایش ظرفیت خطوط پردازش از یکسو و افزایش تولید پسماند های ریجکت در خطوط پردازش از سوی دیگر، ارائه راهکارهایی جهت دفع بهینه این نوع از پسماندها در برنامه مدیریت پسماند شهرداری ها قرار گرفته است. لذا با توجه به بالا بودن ارزش حرارتی پسماند های ریجکت، استحصال انرژی از سوزاندن آنها به عنوان مناسبت ترین روش در نظر گرفته شد .با راه اندازی این واحدها روزانه تناژ زیادی از پسماندهای ریجکت حاصل از خطوط پردازش سوزانده شده و به انرژی الکتریکی تبدیل می شوند. از مهم ترین مزایا راه اندازی این سامانه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- کاهش دفن پسماندهای رجکت حاصل از فرایند پردازش.
2- کاهش مشکلات زیست محیطی همچون تولید شیرابه، گاز متان، تکثیر جانوران موذی و....
3- کاهش زمین مورد استفاده برای دفن.
4- امکان استحصال انرژی پاک از پسماندهای شهری
5- کاهش فشار بر منابع سوخت فسیلی به واسطه تولید انرژی پاک
6- اشتغال زایی و درآمد زایی